Όροι Χρήσης της πλατφόρμας

Με σκοπό την τήρηση των αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των χρηστών της πλατφόρμας μας, η εταιρία μας ορίζει τους παρακάτω όρους σωστής λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.

 

  • Απαγορεύεται να δημοσιεύσει ή να ανεβάσει με οποιοδήποτε τρόπο υλικό που μπορεί να θεωρηθεί παράνομο, προσβλητικό ή επιβλαβές για κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  • Απαγορεύεται να δημοσιεύσει με οποιοδήποτε τρόπο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό.
  • Απαγορεύεται να δημοσιεύσει ή αποστείλει με οποιοδήποτε τρόπο ιούς ή να ενεργοποιήσει προγράμματα τα οποία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης ή καταστροφής της σελίδας μας.
  • Απαγορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο η πρόσβαση σε στοιχεία άλλου χρήστη του συστήματος.
  • Απαγορεύεται η δοκιμή του συστήματος διαπίστευσης ή οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού της πλατφόρμας

 

Με την επίσκεψη στην σελίδα μας, ο επισκέπτης αποδέχεται της συμμόρφωσή του με όλους τους διεθνείς κανονισμούς σχετικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επίσης αποδέχεται τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.